İç Kontrol

 

FAKÜLTE SEKRETERİ V.

Remzi YAVUZ 

• 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 51/ b, 51/c maddelerinin gereğini yapar.

• Fakültedeki idari birimlerin uyum içinde çalışmasını sağlar.

• Kurum içi ve kurum dışı yazışmaların takip ve seyrini sağlar.

• Eğitim Öğretim başlamadan alınacak öğrenci sayılarını bildirmek (kesin kayıt, yatay geçiş kontenjan)

• Eğitim Öğretim başlamadan lisans programı ders değişikliğini bildirir

• Eğitim Öğretim başlamadan ders görevlendirmelerini belirler

• Kesin Kayıt hazırlıklarını takip eder

• Kesin kayıt işlemlerinin yürütülmesini sağlamak gerekli olan evrakların takibini yapar

• Ders muafiyetlerini incelemek gereği için Bölüm Başkanlarına sunar

• Stratejik Planı hazırlar

• Akademik Genel Kurul, Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu gündemini Dekanın talimatları doğrultusunda hazırlar ve ilgililere duyurur.

• Akademik Genel Kurul, Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu karar ve tutanaklarını yazar.

• Fakülte Disiplin Kurulu Kararlarını ilgililere iletir ve uygulanmasını sağlar.

• Fakülte bina ve tesislerinin kullanılabilir durumda tutulmasını sağlar; gerekli bakım ve onarım işlerini takip eder; ısınma, aydınlatma, temizlik vb. hizmetlerin yürütülmesini sağlar.

• Eğitim ve öğretim faaliyetleri ile yönetim görevlerinde kullanılan makine ve teçhizatın, hizmet araçlarının periyodik bakım ve onarımını yaptırır.

• Fakülteye gelen ilan ve duyurulardan ilgilileri haberdar eder.

• Fakülteye ile ilgili istatistiklerin derlenmesini ve güncellenmesini sağlar.

• Fakülte tarafından düzenlenen tören, toplantı vb. faaliyetlerin en iyi şekilde yapılması için katkı sağlar.

• Öğrenci işleri, kütüphane gibi birimlerin düzenli çalışmasını; bütün malzeme ve materyallerin temini ve kullanılmasına kadar geçen işleyişi yönetir.

• Fakülteye alınacak akademik personelin sınav işlemlerinin takibi ve sonuçlarının Rektörlüğe iletilmesini sağlar.

• Fakülte personelinin özlük haklarına ilişkin uygulamaları takip eder.

• İdari personelin sicil işlemlerini yürütür.

• Muhasebe bölümünden gelen her türlü evrakı kontrol eder.

 • Personelin izin ve sağlık raporlarını takip ederek yasal prosedürleri uygular.

• Öğrenci ve personelden gelen dilekçeleri ilgili yerlere yönlendirir ve gerekeni yapar.

• Fakülte’nin demirbaş malzeme ihtiyaç ve kullanım listelerini yapmak ve takibini sağlamak, ihtiyaç duyulan malzemelerin temini için işlemleri izler.

• Resmi evrakları tasdik etmek, İmza, Mühür ve Aslı Gibidir yapar.

• Vize ve Final Sınavlarının düzenleme ve koordinesini yapar.

• Dekan ve Dekan Yardımcılarının vereceği diğer iş ve görevleri yerine getirir.

 

MALİ İŞLEMLER

Remzi YAVUZ

• Ek Dersler

• Ek Ders Formlarının Kontrolü

• Geçici Görev Yolluğu

• Kongre-Seminer Yolluğu

• Sürekli Görev Yolluğu

• Maaşlar

• Özlük Haklarındaki Değişiklerin Kontrolü Evrak Takip

• SGK İşlemleri

• Fakülte İşlerinin Genel Koordinatörlüğü

• Yıllık Faaliyet Raporları

• İç Kontrol Uyum Eylem Raporları

• İdari Görev Sürelerinin Takibi (Bölüm ve Anabilim Dalı Başkanlıkları ve Senato Temsilciliği)

• İdari ve Akademik Personele İlgili Makama Yazısı

• Fakülte Sekreterinin Vereceği Diğer İşler

 

GELEN-GİDEN EVRAK VE TAŞININIR KAYIT İŞLEMLERİ

Berfin GÜREŞ

 • Taşınır Kayıt Kontrol İşlemleri

 • Duyuruların Yapılması

 • Gelen-Giden Evrakın Kayıt Tanzim ve Dağıtımı

 • Fakülteye gelen Kargo ve Postaların Takibi

 • Dersliklerde kullanılan malzeme ve materyallerin temini ve kullanılmasına kadar geçen işleyişi yönetir

• Arıza-Tamirat-Tadilat İşlemlerinin Takibi

• Malzeme Talep-Temin ve Takibi

• Kurum İçi ve Kurum Dışı Yazışmaları

• Akademik Personel Görevlendirmeleri

• Akademik Personel Görev Süresi Uzatımı

• Akademik ve İdari Personel İzinleri

• Fakültedeki Bölümlerin Resmi Yazışmaları Takip

• Günlü Yazılar

• Fakülte Sekreterinin Vereceği Diğer İşler

 

ÖĞRENCİ İŞLERİ

Halil İbrahim ERTÜRK

• Öğrenci Belgesi, Transkript Çıkarmak

• Hazırlık Sınıfı Sonuç Belgesi Hazırlamak

• Ders İçerikleri

• Öğrenci Müfredat Durumu

• Ders Kayıt, Dersten Çekilme ve Muafiyet İşlemleri

• Kayıt Dondurma ve Silme İşlemleri

• Yaz Okulu

• Öğrenci İzin ve Sağlık Raporları

• Öğrenci Disiplin İşlemleri

• Kurumlar Arası Yatay Geçiş

• Not Düzeltme, Sınav İşlemleri

• Öğretim Elemanları Ders Programları

• Danışman Atama

• Kısmi Zamanlı Öğrenciler

• Yabancı Uyruklu Öğrenci İşlemleri

• Sınıf Listeleri

• Fakülte Sekreterinin Vereceği Diğer İşler

 

    - İş Akış Süreçleri