SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ - DEPARTMENT OF SOCIOLOGY

 

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü 2011 yılında kurulmuş olup, lisans eğitimine 2012-2013 eğitim öğretim yılında başlayacaktır. Yeni kurulan bölümümüzde halen 2 Profesör, 1 Doçent, 3 Yardımcı Doçent ve 1 Öğretim Görevlisi bulunmaktadır. Bölüm toplam 7 akademik personel ile 2012-2013 eğitim ve öğretim döneminde eğitime başlayacaktır. Sosyolojinin çeşitli alanlarında uzmanlaşmış bir akademik kadroya sahip olan bölüm, eğitim işlevini yerine getirmenin yanı sıra, ulusal ve uluslararası düzeyde yaptıkları çalışmalarla sosyolojik bilgi birikimine katkı sağlayacaktır.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi’ne bağlı olan Sosyoloji Bölümü, öğrencilere hem yerel hem de küresel dünyayı anlamaları, çok çeşitli toplumsal konu ve sorunları analiz edebilmeleri için kuramsal ve yöntemsel bilgi ve beceri ile donanabilecekleri bir ortam sağlamayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede 4 yıllık ders programı, öğrencilerin toplumsal konuları tarihsel olarak karşılaştırma yapabilmelerini sağlayacak şekilde hazırlanmış, program aynı zamanda araştırma ve proje eksenli uygulamalı çalışmalara da ağırlık vererek güncel toplumsal sorunlara pratik katkılar sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. Bölüm dersleri, kültürel çeşitliliği dikkate alan bir yaklaşımla hem sosyolojinin temel kavram ve problemlerine yönelik, hem de değişen toplumsal yapı dinamiğini anlamaya ve analiz etmeye yönelik zorunlu, ayrıca öğrencinin ilgisine göre seçmeli derslerden oluşmaktadır. Günümüz toplumunun ihtiyaçlarına paralel olarak sosyolojik kuram, metodoloji, istatistik, SSPS kullanımı, kent sosyolojisi, kır sosyolojisi, bilgi sosyolojisi, demografi, siyaset sosyolojisi, aile sosyolojisi ve benzeri temel derslerin yanı sıra öğrencilerin uzmanlaşabilmelerine olanak tanıyan endüstri, tüketim, suç, sağlık, afet, beden, iletişim, din, sosyal etki değerlendirme, göç, bölgesel sorunlar gibi çok sayıda seçmeli ders bulunmaktadır. Bölüm, 4 yıllık lisans eğitimi boyunca öğrencilerine mikro ya da makro düzeyde ele alınan konu ve sorunlara ilişkin eleştirel ve analitik düşünmeyi içeren sosyolojik düşünebilme becerisi kazandırmayı hedeflemektedir. Bölüm aynı zamanda öğrencilerin hem kuramsal bilgi hem de sosyal araştırma yönünü eşit oranda güçlü kılmayı planlamıştır.

Bu donanımla bölümümüzden mezun olacak öğrenciler, sosyolog unvanı alacaklardır. Sosyologlar devlet kurumlarının yanı sıra, sivil toplum örgütleri, uluslararası örgütler ve özel sektörde çalışabilmektedirler. Özellikle son yıllarda AB projelerinin yaygınlaşması ile birlikte dil yeterlilikleri ve sosyolojik bilgi bakımından iyi donanımlı sosyologlara olan ihtiyaç artmıştır. Ayrıca yeni kurulan bakanlıklarda ve Kalkınma Ajanslarında, UNDP gibi uluslararası kuruluşlarda her geçen gün sosyolog ihtiyacı artmaktadır. Bu bağlamda bölümden mezun olan öğrencilerin aşağıda belirtildiği gibi oldukça geniş yelpazede iş olanakları bulunmaktadır.

 

Sosyoloji bölümü mezunları:

·        Başbakanlık,

·        Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı,

·        Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,

·        Milli Eğitim Bakanlığı,

·        Avrupa Birliği Bakanlığı,

·        Kalkınma Bakanlığı,

·        Adalet Bakanlığı,

·        Sağlık Bakanlığı,

·        İçişleri Bakanlığı,

·        Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere;

·        Bölgesel Kalkınma Ajansları,

·        TUBİTAK, YÖK, ULAKBİM,

·        Türkiye İstatistik Kurumu,

·        Türkiye İş Kurumu,

·        Ulusal Ajans,

·        Türk Patent Enstitüsü,

·        TRT,

·        Emniyet Genel Müdürlüğü,

·        Belediyeler,

·        Sivil Toplum Örgütleri,

·        Medya Kuruluşları,

·        Reklamcılık Sektörü,

·        Araştırma ve Danışmanlık Şirketleri,

·        Özel Halkla İlişkiler Departmanları,

·        Özel İnsan Kaynakları Departmanları,

·        Özel Stratejik Planlama Departmanları,

·        Özel Sosyal Etki Değerlendirme Birimleri,

·        Özel, Kamu ya da STK’larda Proje Geliştirme ve Değerlendirme Departmanları,

·        Firmaların Müşteri Temsilcilikleri,

·        Toplum Merkezleri,

·        Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları,

·        Cezaevleri,

·        UN, UNDP, UNICEF, UNFPA, UNHCR, UN-HABITAT, UNESCO, UNRWA, ILO, IOM, WB, WFP, WHO, FAO ve benzeri uluslararası örgütler,

·        AB Projeleri alan tüm kurumlar,

·        Yayınevleri,

·        ve Bankalar gibi çok çeşitli kuruluş ve alanlarda sosyolog, uzman, uzman yardımcısı, veri analisti, araştırmacı, değerlendirici, koordinatör, danışman ve yönetici olarak istihdam edilebilmektedir. Bunların yanı sıra, öğrenciler lisans üstü eğitimlerini tamamladıkları takdirde üniversitelerde akademisyen olarak da çalışabilmektedirler.

 

Department of Sociology established in 2011 will start its undergraduate education in 2012-2013 academic year. In our newly established department, there are 2 Professor, 1 Associate Professor, 3 Assistant Professor and 1 Lecturer. In the forthcoming academic year, undergraduate study will begin with this qualified academic staff. The department which has academic staff specialised in various fields of sociology will give contribution to sociological knowledge accumulation by their studies in international level as well as performing education function.

The department under the Faculty of Human and Social Sciences aims to provide an atmosphere where students will be equipped with theoretical and methodological knowledge and skills in order to comprehend both local and global society and be able to analyse a variety of social issues. In this respect, four-year undergraduate curriculum was prepared to provide students to approach social issues with historical and comparative perspective. At the same time the curriculum was elaborated in a way to provide practical contribution to analyse contemporary social issues by focusing research and project based applied studies. The undergraduate courses consist of both compulsory and elective courses. Compulsory courses were formed to comprehend basic concepts and problems of sociology and to understand and analyse changing dynamics of social structure by considering cultural diversity. The elective courses consist of wide range of fields of sociology, which meet students’ interests. In accordance with today’s requirements of society, basic courses such as sociological theory, methodology, statistics, SPSS applications, urban sociology, rural sociology, sociology of knowledge, demography, political sociology, sociology of family and the like will be given. In addition, there are various elective courses, which provide opportunity to specialize in many fields of sociology such as industry, consumption, crime, health, disaster, body, communication, religion, social impact assessment, migration, and regional problems. The department throughout four-year undergraduate study aims to provide students to acquire sociological imagination skill which includes critical and analytical approach towards social issues in both macro and micro levels. The department has also plans to make students have powerful insight on both theoretical knowledge and social research equally.

With this academic equipment, students who will graduate from our department will be granted “sociologist” title. Sociologists are employed in non-governmental organizations, international organizations and private sector as well as public institutions. Recently, the demand for well-equipped sociologists by both language proficiency and sociological knowledge in labour market has increased by spreading EU projects. In addition, vacancies for sociologists in newly established ministries, development agencies, and international organizations like UNDP have increased day by day. In this regard, students who will be graduated from our department, have wide range of job opportunities as follows.   

 

Sociology graduates can be employed in:

·         Prime Ministry,

·         Ministry of Family and Social Policy,

·         Ministry of Environment and Urbanization,

·         Ministry of National Education,

·         Ministry of European Union,

·         Ministry of Development,

·         Ministry of Justice,

·         Ministry of Health,

·         Ministry of Interior,

·         Ministry of Culture and Tourism,

·         Regional Development Agencies,

·         Scientific and Technical Research Authority of Turkey, Council of Higher Education, Turkish Academic Network and Information Center,

·         Turkish Statistical Institute

·         Turkish Employment Institute,

·         Turkish National Agency,

·         Turkish Patent Institute,

·         Turkish Radio and Television Corporation,

·         General Directorate of Security,

·         Municipalities,

·         Non-Governmental Organisations,

·         Media Companies,

·         Advertising Sector,

·         Research and Consultancy Companies,

·         Public Relations Departments,

·         Human Resources Departments,

·         Strategic Planning Departments,

·         Social Impact Assessment Departments,

·         Project Development and Assessment Departments,

·         Customer Representation Departments,

·         Community Centers,

·         Social Aid and Solidarity Foundations,

·         Prisons,

·         UN, UNDP, UNICEF, UNFPA, UNHCR, UN-HABITAT, UNESCO, UNRWA, ILO, IOM, WB, WFP, WHO, FAO and related international organizations

·         EU Projects,

·         Publishers, and

·         Banks.

Sociology graduates can be employed in these and related institutions as sociologist, expert, assistant expert, data analyst, researcher, evaluation expert, coordinator, consultant, and director. In addition, graduates can be employed as academic staff after completing postgraduate study. 

Haberler